Juridische

Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site op de hoogte gesteld van de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van haar realisatie en follow-up: Eigenaar: Muriel Weston-Duval – Siret 52034654500012 – 24, Rue de WS de Xoulces, 88310 CORNIMONT Creator: Guillaume bhrathi Manager publicatie: Muriel Weston-Duval – contact@hautes-vosges-vegan.com de publicatie Manager is een Natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Webmaster: Guillaume Bhrathi-Guillaume@hautes-vosges-vegan.com host: Colibulle-13, Rue de Pfastatt, 68200 Mulhouse credits: het model van de juridische vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com Imprint generator

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site impliceert de volledige acceptatie van de volgende algemene voorwaarden van gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaalgesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Muriel Weston-Duval, die vervolgens zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te laten communiceren. De www.Hautes-Vosges-Vegan.com site wordt regelmatig geüpdatet door Muriel Weston-Duval. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin noodzakelijk voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com website is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Muriel Weston-Duval streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken op de www.Hautes-Vosges-Vegan.com website. Het is echter niet aansprakelijk voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de update, hetzij door zijn feitelijke of door de derde partij partners die dergelijke informatie verstrekken. Alle informatie op de www.Hautes-Vosges-Vegan.com website is indicatief, en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site niet limitatief. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website is niet aansprakelijk voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien, de gebruiker van de site verbindt zich ertoe om de site te openen met behulp van een recente hardware, niet met virussen en met een laatste generatie browser bijgewerkt

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Muriel Weston-Duval is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, waaronder teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij schriftelijk anders is toegestaan door: Muriel Weston-Duval. Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de daarin opgenomen elementen wordt geacht een inbreuk te vormen en wordt nagestreefd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de intellectuele-eigendoms code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Muriel Weston-Duval is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij de toegang tot de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de In punt 4 vermelde specificaties, hetzij de verschijning van een bug of een onverenigbaarheid. Muriel Weston-Duval is ook niet aansprakelijk voor enige gevolgschade (zoals verlies van markt of verlies van toeval) als gevolg van het gebruik van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contact ruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Muriel Weston-Duval behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte neergelegde inhoud te schrappen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Muriel Weston-Duval zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te stellen, met name wanneer het gaat om een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht de Medium gebruikt (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.Hautes-Vosges-Vegan.com, kan worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang tot de site www.Hautes-Vosges-Vegan.com, de gebruiker toegang provider, het adres van Internet Protocol (IP) van de gebruiker. In ieder geval verzamelt Muriel Weston-Duval persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site www.Hautes-Vosges-Vegan.com. De gebruiker verstrekt deze informatie in volledige kennis van de feiten, vooral wanneer hij of zij overgaat tot de inbeslagneming. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de plaats www.Hautes-Vosges-Vegan.com de verplichting of niet om deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 38 en volgende van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op inzage, rectificatie en verzet tegen persoonsgegevens op Met betrekking tot, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het onderdeel, met vermelding van het adres waarop het antwoord moet worden verzonden. Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site wordt gepubliceerd zonder de kennis van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op een medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aflossing van Muriel Weston-Duval en zijn rechten zou het mogelijk maken dat deze informatie doorgegeven wordt aan de aspirant-koper die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site. De site is niet gedeclareerd aan de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie verzamelt. . De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertext links en cookies.

De site www.Hautes-Vosges-Vegan.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Muriel Weston-Duval. Muriel Weston-Duval heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en zal daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Bladeren door de www.Hautes-Vosges-Vegan.com site kan ervoor zorgen dat cookie (s) worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, dat geen gebruikersidentificatie toestaat, maar informatie opslaat over het navigeren op een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om verdere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen van deelname mogelijk te maken. De weigering om een cookie te installeren kan leiden tot het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter zijn computer configureren op de volgende manier, om de installatie van de cookies te weigeren: onder Internet Explorer: tool tab (symbool in de vorm van tandwiel in de rechterbovenhoek)/Internetopties. Klik op privacy en kies alle cookies blokkeren. Valideren op OK. Onder Firefox: Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad privacy. Stel de Bewaar regels in op: gebruik aangepaste instellingen voorgeschiedenis. Ten slotte ontketenen om cookies uit te schakelen. Onder Safari: Klik rechtsboven in de Navigator op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ' Privacy ' op ' inhoudsinstellingen '. In het gedeelte ' cookies ' u cookies blokkeren. Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ' Privacy ' op Voorkeuren. In het tabblad ' Privacy ' u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de www.Hautes-Vosges-Vegan.com website is onderworpen aan het Franse recht. Het is de exclusieve toekenning van jurisdictie aan de bevoegde rechtbanken van Epinal.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Login, gebruikend de plaats hierboven. Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of anderszins, de identificatie van de natuurlijke personen aan wie zij van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).